::สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ::
ผลงาน
วิสาหกิจชุมชน
อำเภอศรีเทพ ได้รับการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของ กลุ่มชาวบ้านหลายกลุ่ม รวมเป็น วิสาหกิจชุมชนอำเภอศรีเทพ ด้านเจ้าหน้าที่ของอำเภอศรีเทพ ได้ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อดีของการจดทะเบียน และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็ได้มาตรวจความก้าวหน้าของกลุ่ม และให้คำแนะนำในการพัฒนากลุ่ม และหาแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งได้ดูการสาธิตการทำ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เมื่อให้คำแนะนำและความรู้เพิ่มเติมพร้อมถามความคิดเห็นของกลุ่ม หลังทำการตรวจเยี่ยมเสร็จ กลุ่มได้จัดทำอาหารกลางวัน เลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ได้มาเยี่ยมกลุ่ม พร้อมกับชาวบ้านที่มาร่วมกลุ่มกัน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มของอำเภอศรีเทพ
อำเภอศรีเทพได้ดำเนินการให้แต่ล่ะตำบลจัดทำหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มและได้มีตำบลที่ได้เริ่ม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มแล้วเพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ทดลองทำแปลงและได้เรียนรู้ เช่นตัวอย่างภาพที่ได้เห็นเป็นตำบลบลคลองกระจังได้ทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ปลูกข้าวโพดหวานโดยมีเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาและได้ร่วมกันทำให้โครงการ เป็นรูปเป็นร่างและได้รับผลผลิตดังที่เห็นตั้งแต่การเริ่มผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่ได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำบลให้คำปรึกษาและตรวจเยื่อมชม และมีอีกตำบลคือตำบลศรีเทพ ได้ทำแปลงปลูกไผ่หวานและพุทราเซ็นจูลี่โครงการ ของตำบลศรีเทพเพิ่งเริ่มทำจึงยังไม่เห็นผลผลิตเท่าใดแต่ก็มีการติดตามผลเพื่อให้ โครงการได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกษตรกรได้มีรายได้เสริมจาก การร่วมกลุ่มกันและได้รับความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพตนเองในอนาคตอีกด้วย