::สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ::
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติอำเภอศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ ตั้งอยู่ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอแรกทางตอนใต้ของจังหวัด เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับเขตจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 218 กิโลเมตร อำเภอศรีเทพถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ให้ศึกษา ปัจจุบันศรีเทพได้พัฒนาเรื่อยมาตามลำดับ โดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2551 ได้พบแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ที่ตำบลนาสนุ่น โดยมีน้ำมันดิบถึง 10,000 บาเรล/วัน และยังมีการขุดพบอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของอำเภอ
ศรีเทพเมืองประวัติศาสตร์ราษฎร์เชิดชู ประตูสู่ภาคอุดร น้ำพุร้อนวังขาม งามเขาถมอรัตน์รื่นรมย์ กรมพระยาดำรงฯ ทรงค้นพบ
ที่ตั้ง
อำเภอศรีเทพตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิเชียรบุรี มีห้วยลำตะค้อเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชัยบาดาล (จังหวัดลพบุรี) มีห้วยมะกรูดและแนวกึ่งกลางแม่น้ำป่าสัก เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโคกเจริญ (จังหวัดลพบุรี)
การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอศรีเทพแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ศรีเทพ (Si Thep) 15 หมู่บ้าน
2. สระกรวด (Sa Kruat) 17 หมู่บ้าน
3. คลองกระจัง (Khlong Krachang) 18 หมู่บ้าน
4. นาสนุ่น (Na Sanun) 20 หมู่บ้าน
5. โคกสะอาด (Khok Sa-at) 13 หมู่บ้าน
6. หนองย่างทอย (Nong Yang Thoi) 12 หมู่บ้าน
7. ประดู่งาม (Pradu Ngam) 8 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอศรีเทพประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระกรวด
เทศบาลตำบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะอาดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีเทพทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระกรวด (นอกเขตเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองกระจังทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสนุ่นทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองย่างทอยทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประดู่งามทั้งตำบล
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรและองค์กรเกษตรในการผลิตและ การจัดการสินค้าเกษตรกร
2.ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
3.ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์
1.เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2.องค์กรเกษตรกร/ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเกิดเครือข่าย
3.เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร จัดการที่เป็นระบบและพัฒนาอาชีพการเกษตร
4.เกษตรกรชุมชนและทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรู้และเครือข่ายในการพัฒนา
5.บุคคลากรเป็นผู้นำชำนาญการและมีจิตรสำนึกในการทำงานร่วมกับเกษตรกร
6.องค์กรมีส่วนบริหารจัดการที่ดี
บุคลากร

นายเอกพล กำมา
เกษตรอำเภอศรีเทพ

นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวสิรีธร ศิริวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายบุญยืน ศรีชุมพร
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางสาวกัญญาวีร์ พิมมะด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์แรม ศรีเฉลิม
พนักงานทำความสะอาด
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ ปี 55
แผนติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ ปี 54/55
แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ ปี 54/55